دلایل ناکارآمدی جامعه شناسی (قسمت اول)

322
با بیان یک برهان عام برای کل مکاتب جامعه شناسی و یک برهان خاص برای تک تک مکاتب، برای شما در این قسمت ناکارآمدی روشن می شود
pixel