دوختن دور فرمان

23,109
به این نوع از دوخت روکش فرمان، دوخت دو سوزنه گفته میشه. آسون ترین و ابتدایی ترین دوخت. در عین حال زیبا www.tehlux.com
pixel