عمارت چهل ستون قزوین

769
در اوایل پیدایش صفویه ، شاه طهماسب قزوین را به عنوان پایتخت انتخاب کرد و این بنا در دوره سلطنت او ساخته شده است، ادامۀ مطلب در www.dournist.com سید جعفر میراشرفی
pixel