نقش بخش خصوصی در اقتصاد

52

گفت و گو با دکتر سعید سمیعی (رئیس مرکز کار ایران) در خصوص نقش بخش خصوصی در اقتصاد