پای صحبت دانشجویان موفق دانشگاه هرمزگان / ️ سرکار خانم فاطمه کوهستانی

296
پای صحبت دانشجویان موفق دانشگاه هرمزگان ️ سرکار خانم فاطمه کوهستانی رتبه اول مسابقات کشوری بنیاد ملی نخبگان عضو انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه هرمزگان دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه هرمزگان روابط عمومی دانشگاه هرمزگان
pixel