مهدی رجبی -شروطی برای راه اندازی و توسعه کسب و کار

579

در این ویدئو میخواهیم پیش شرط هایی را برای راه اندازی و توسعه کسب و کار در سال 98 و بعد آن بررسی کنیم. http://mahdirajabi.com

مهدی رجبی
مهدی رجبی 13 دنبال کننده