فرنگیس ودیگرهیچ

2,321
دارالفنون 114 دنبال‌ کننده
مستند((فرنگیس))مستندی است که بانگاهی خلاقانه به روایتی زیبااززندگی شیرزن گیلان غربی،خانم فرنگیس حیدرپور پرداخته است.همچنین مستندزندگی ودیگر هیچ نیزدراین آنونس معرفی میشوند ابراهیم شفیعی ازفارغ التحصیل بااستعدادآموزشگاه سینمایی دارالفنون استکه درسال های اخیرتوفیقات متعددی را به دست آورده وآینده روشنی برای فعالیت حرفه ای وی پیش بینی می شود. آموزشگاه سینمایی دارالفنون تلفن1-66573000
دارالفنون 114 دنبال کننده
pixel