کارشناسی بازدید بدنه اتومبیل - آرنگ

3,123

شرکت فن آوری اطلاعات آرنگ، با توجه به مشکلات و کمبودهای موجود در حوزه آموزش حضوری بیمه بدنه اتومبیل، برای اولین بار اقدام به طراحی و پیاده سازی دوره آموزش مجازی کارشناسی بازدید اولیه اتومبیل کرده است.