آیین رونمایی از 2 دستاورد فناورانه و پژوهشی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

35

آیین رونمایی از 2 دستاورد فناورانه و پژوهشی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی به مناسبت سی و نمهیم سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی