طبقه بندی های بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

1,602

ویژگی های 4 طبقه بندی اصلی بودجه (طبقه بندی وظیفه ای، طبقه بندی سازمانی، طبقه بندی برنامه ای و طبقه بندی اقتصادی هزینه ها) و مدل تلفیق این 4 طبقه بندی در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد

alireza sarraf
alireza sarraf 16 دنبال کننده