اشتغال در معماری چه اصولی دارد؟

218
مصاحبه ی شغلی مجموعه ی مثبت۶ با مهندس سعید کمالی، از افراد موفق در حوزه ی معماری در خصوص پیشنیازهای لازم برای ورود به بازارکار، مسیر شروع به کار، فرصتهای شغلی، میزان درآمد و... رشته ی مهندسی معماری
pixel