قیمت افسارگسیخته خودرو (خبرنگار : مهدی ستوده)

412
قیمت خودرو روز به روز در حال افزایش است قیمت ها دیگر قابل کنترل نیست . گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار اصفهان
pixel