پیام زیست محیطی ابراهیم الهی مجری توانمند

237

محفل انس با قرآن به همت سازمان پارکها و فضای سبز مشهد مقدس و با اجرای عالی ابراهیم الهی