نمایش مینابی :حیله موشکون ( حیله موشها )

1,296

نمایش مینابی حیله موشها کاری از هنرمندان شهرستان میناب به نویسندگی و کارگردانی علی رحیمی شهواری