نکته تستی عربی دهم مبحث کاربرد مفعول در جمله  

185

در این ویدئو در یک تست با مبحث کاربرد مفعول در جمله عربی آشنا می شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون هفدهم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، عمّار تاج بخش، مدرس زبان عربی مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir