نقش منابع انسانی در توسعه برند کارفرمایی-ایوب اسماعیلی

128
سخنرانی ایوب اسماعیلی در همایش ملی برندینگ پیرامون نقش و جایگاه واحدهای منابع انسانی در توسعه برند کارفرمایی
pixel