آموزش و معرفی سایت تد

1,196

معرفی سایت TED TED: Technology, Entertainment, Design سایت TED یک مجموعه همایش جهانی، با شعار ایده ها ارزش گسترش دارند، است که توسط مهندس ایمان صاحبدادی در این فیلم معرفی می شود.