بخش دوم گفت و گو با جناب آقای مهندس کارلین عیشونژادیان

51

بخش دوم گفت و گوی استاد آلبرت کوچویی به عنوان کارشناس مجری برنامه دیرپای حیات خلوت در شبکه رادیویی گفت و گو با جناب آقای مهندس کارلین عیشونژادیان