گفتار 53 ” دانشمند از جهان چه دیده “ -موسیقی و هنر

98
و عارف ادیب از آن چه خریده و چشیده است.
pixel