احــیای شــب نیــمه ی شــعبــان ســیدمـهدی میـردامــاد 1398 منــاجــات خــوانی

257

منــاجــات خــوانی احــیای شــب نیــمه ی شــعبــان با مداحی حــاج ســیدمـهدی میـردامــاد شـنبـه ۳۱ فــروردیـن ۹۸ هیأت مکتـب الصـادق (علیه السـلام)