نرم‌افزار BPMS ، راهکار مدیریت فرآیندها و سیستم BPMS دیدگاه

1,105

نرم‌افزار BPMS ، راهکار مدیریت فرآیندها و سیستم BPMS دیدگاه، شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است. همچنین با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد ابزاری مطمئن جهت نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز به منظور بهینه‌کردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب می‌شود.

چارگون
چارگون 55 دنبال کننده