حضور کارکنان سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری مشهد در قطار شهری

209
در هفته هوای پاک، مدیرعامل و کارکنان سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری مشهد با قطار شهری به محل کار آمدند.
pixel