نظر امام خمینی (ره) درباره جایگاه ملت در نهضت

367

سخنان امام خمینی (ره) درباره تعلق داشتن نهضت به ملت و کسانی که برای آن خون داده اند و محکومیت افرادی که با اسم ملت از انقلاب سوءاستفاده می کنند