سیستم ایمنی هوشمند Active Shield Bar در بالابرهای هالوت

130
آشنایی با سیستم ایمنی بسیار هوشمند Active Shield Bar در بالابر های دیزلی هالوت. www.kok.ir
pixel