مدرس سخنوری،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی و فن بیان-فن بیا

1,023
مدرس سخنوری،مدرس سخنرانی،آموزش سخنرانی و فن بیان-فن بیان-غلبه بر ترس و اضطراب
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel