گزارشی از پیوند اعضا در ایران | شیراز

309

گزارشی از جراحی پیوند اعضا در ایران که در بیمارستان بوعلی سینا شیراز انجام گرفته است.

TeslaTeb
TeslaTeb 3 دنبال کننده