فیلمی از برخورد صاعقه شدید در کرمانشاه

1,256

این بلایای طبیعی دست از سر کرمانشاه برنمیدارن ظاهرا زلزله و صاعقه و ...