17 – Venture Deals- اهمیت جدول سهامداری در ترم شیت

218

به میزانی از سهام شرکت که برای آینده کنار گذاشته می شود، Option Pool می گویند. این سهام در واقع قرار است در آینده به کارکنان کلیدی شرکت داده شود. Option Pool از جمله نکات مهمی است که در قالب جدولی به نام «جدول سرمایه گذاری» در ترم شیت مورد بحث قرار می گیرد.

Smartup Ventures
Smartup Ventures 96 دنبال کننده