مروری بر سامانه ردیاب سازمان پسماند شهرداری تهران

292

کلیه فرایند مدیریت ناوگان و عملکرد ماشین آلات سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیش از 3400 خودرو و نیز تولید صورت وضعیت الکترونیک آن سازمان توسط این سامانه به اجرا در می آید.نرم افزار ردیاب سازمان پسماند شهرداری تهران از سال 1393 راه اندازی گردیده است و تا تاریخ تهیه این فیلم نزدیک به یک میلیارد رکورد اطلاعاتی در آن ذخیره گردیده است. http://rayanandisheh.com