آخرین بوسه ، بوسه ی پدر بر پای پسرش ...

565

این آخرین بوسه ای بود که پدر شهید بابایی بر پاهای پسرش زد و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ...