نجات گراز از نهر آب کشاورزی

317
شاید بتوان با طراحی های دقیق تر و کم کردن شیب لبه های استخرها و نهرهای انتقال آب از حوادث اینچنینی پیشگیری کرد
pixel