وبینار رییس دانشگاه با موضوع نقش آموزش و پرورش در مبارزه با ویروس کرونا –بخش اول

288
وبینار دکتر خالقی رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا با موضوع نقش آموزش و پرورش در مبارزه با ویروس کرونا – #بخش_اول
pixel