چرخش زیبای تونی پارکر

538
حركت چرخش با توپ كه به زیبایی توسط تونی پاركر انجام میشه. به سرعت زیاد و حفظ تعادل ضمن عبور از بین دو مدافع كه با حركت انتهایی برای كسب امتیاز ادامه پیدا میكنه توجه كنید.
pixel