تیزر قسمت دوم «مدیردیجیتال»

1,654

در قسمت دوم «مدیردیجیتال» گفت گو خواهیم داشت با «حورا وکیلی» مدیر ارتباطات بازاریابی ریحون و مشاور کاله