روایتی از سرگرمی و تفریحات کودکان

24

روایتی از سرگرمی و تفریحات کودکان در اردوگاه موقت سیل زدگان در پادگان شهید غلامی خوزستان