بازدید دكترستاری از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های حوزه فضایی كشور

439

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)