1 روز به عنوان مهندس عمران (مدیر پروژه)

1,261

مسئله ایی که مهندسین عمران باید همیشه در نظر بگیرند این است که با حوصله و انرژی باید برای شخصیت خود و پروژه ایی که در آن سپری میکنند و همینطور توانایی های خود (از جمله برقراری ارتباط سازنده با دیگر بخش ها و نفرات و توانایی مدیریت چند بخش بصورت همزمان و سعی در یادگیری مسائل و نرم افزارهای جدید و گذراندن دوره های آموزشی کارآمد و به روزرسانی دانش و اطلاعات سابق و...) وقت گذاشته و فعالیت داشته باشند.