شلوغی شهر

219
توی شلوغی و التهابات شهر ما هم یکی از آدمهایی شدیم که فقط هر اتفاقی که در اختیارمان قرار می دهند بدون هیچ توجیه و دلیلی استفاده می کنیم.
pixel