زنان نیوزیلند همچنان در حمایت از جامعه مسلمانان روسری سر می کنند.

271

زنان نیوزیلند همچنان در حمایت از جامعه مسلمانان روسری سر می کنند. نکته جالب فیلم کارگاه های دوخت روسری در نیوزیلند هست.

rahyafte
rahyafte 39 دنبال کننده