زیر پونز نقشه دنیا - سلام سینمایی

9,746

افسانه (الناز شاکردوست) که نزد اهل محل به بدنامی شهره است، به هنگام فرار از دست مامورین نیروی انتظامی ، اتفاقی به خانه حاج یوسف (اکبر عبدی) پناه می برد . عبارت "زیر پونز نقشه دنیا " اول بار در فیلم از طرف افسانه ،در تنهایی و به هنگام درد دل با خدا در مورد خودش به کار میرود (کنایه از پنهان بودن از نظر خداوند و به حساب نیامدن ) به همین جهت وقتی که همین عبارت را از دهن حاج یوسف می شنود می پرسد: . . .