من از حسن آباد قم برای آموزش حسابداری به تهران می آمدم و.....

253

رشته من حسابداری نیست و ازحسن آباد قم برای آموزش حسابداری به تهران می‌آمدم و موفق شدم کار حسابداری را در منطقه خودمان بگیرم

pixel