من گرافیست هستم و در جلسه هشتم آموزش حسابداری ،حسابدار شدم

212
تغییر خیلی سخت است اما شدنی!!! این کلیپ داستان یکی دیگر از کارآموزان حسابداران برتر میباشد،که ترجیح داد حسابدار باشد تا گرافیست .حتما ببینید!!!!
pixel