برنامه «باهمستان» باحضور بانوی نیکوکارفرزانه سلیمانی

112

گفتگو با سرکار خانم سلیمانی مدیر عامل موسسه خیریه خانه باران سبزوار در کنار آقای علی اصغر حیدری منفرد (نیکوکار) و خانم معصومه کرمانی بااجرای هومن ستوده در برنامه زنده باهمستان ، تیرماه 1397