بارگذاری گریتینگ گالوانیزه

85
بررسی میزان بار گسترده قابل تحمل گریتینگ گالوانیزه توسط دو سطح مختلف در دو نوع چشمه گریتینگ توسط شرکت ACO / پس از مشاهده این ویدئو قادر خواهیم بود میزان مقاومت گریتینگ گالوانیزه را در بارهای مختلف تحلیل و بررسی کرده تا هنگام خرید گریتینگ انتخاب درستی داشته باشیم و گریتینگ را با میزان ضخامت و چشمه ایده آل تولید کنیم. / آژینه صنعت اراک تولیدکننده گریتینگ گالوانیزه 08633554112
pixel