کسب و کار خانوادگی خانواده گلخندان

204

گفت و گو با شاهین گل خندان رییس هیئت مدیره گروه GTG در حاشیه دومین نمایشگاه فراچایز و توسعه کسب و کار