نقدینگی (Cash Flow)

99

نقدینگی در کسب و کار یا پروژه سرمایه گذاری به نقل و انتقال پول در حساب های بانکی گفته می شود. فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری (Investopedia) ترجمه شده در گروه تولید محتوای سپینود شرق. موسسه مطالعاتی سپینود شرق با سابقه بیش از ده سال در نگارش و تدوین طرح توجیهی( مطالعات امکانسنجی) و طرح کسب و کار 22584901-021 .www.sepinud.com