نانوفیلتر ها هوای خودرو شما را دارند!

219

کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، افزایش شتاب خودرو و محافظت از موتور خودرو از مهم ترین مزایای استفاده از فیلترهای نانویی هستند. این فیلترها توسط شرکت نانوساختار مهرآسا با استفاده از نانوالیاف و با نام تجاری پردو به تولید رسیده است.