u_6797522

9 ماه پیش
کشتن امید شدیدترین نوع ترور است.
pixel