بازدید از خط تولید و ... شرکت پتزل Petzl

1,228

همراه با Nina Caprez قهرمان جهانی سنگنوردی از خط تولید، بخش تحقیق و توسعه و آزمایش‎گاه های شرکت پتزل دیدن کنید. https://telegram.me/Mountaineering_Club_of_Iran

pixel