مقایسه دور تعیین خط فتل در 2018 و بوتاس در 2019 پیست شانگهای

160

فرمول یک ایران - مقایسه دور تعیین خط سباستین فتل در سال 2018 و والتری بوتاس در سال 2019 پیست شانگهای گرندپری چین